صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

منویات مقام معظم رهبري


 منویات مقام معظم رهبري در سفر خراسان شمالي – 23/7/1391
مقام معظم رهبري در سفر خراسان شمالي محورها و سؤالات اصلی در حوز‌ه‌ی سبک زندگی را به شرح زیر بیان فرمودند:
«بخش حقيقى تمدن، آن چيزهایى است كه متن زندگى ما را تشكيل مي‌دهد؛ كه همان سبك زندگى است كه عرض كرديم. اين، بخش حقيقى و اصلى تمدن است؛ مثل؛
محورهای اصلی مطرح در سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری:
1- مسئلهى خانواده،
2- سبك ازدواج،
3- نوع مسكن،
4- نوع لباس،
5- الگوى مصرف،
6- نوع خوراك،
7- نوع آشپزى،
8- تفريحات،
9- مسئلهى خط،
10- مسئلهى زبان،
11- مسئلهى كسب و كار،
12- رفتار ما در محل كار،
13- رفتار ما در دانشگاه،
14- رفتار ما در مدرسه،
15- رفتار ما در فعاليت سياسى،
16- رفتار ما در ورزش،
17- رفتار ما در رسانهاى كه در اختيار ماست،
18- رفتار ما با پدر و مادر،
19- رفتار ما با همسر،
20- رفتار ما با فرزند،
21- رفتار ما با رئيس،
22- رفتار ما با مرئوس،
23- رفتار ما با پليس،
24- رفتار ما با مأمور دولت،
25- سفرهاى ما،
26- نظافت و طهارت ما،
27- رفتار ما با دوست،
28- رفتار ما با دشمن،
29- رفتار ما با بيگانه؛
سؤالات اصلی مطرح در سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری:
1- چرا فرهنگ كار جمعى در جامعهى ما ضعيف است؟ اين يك آسيب است. با اينكه كار جمعى را غربىها به اسم خودشان ثبت كردهاند، اما اسلام خيلى قبل از اينها گفته است: «تعاونوا على البرّ و التّقوى»،(1) يا: «و اعتصموا بحبل اللّه جميعا».(2) يعنى حتّى اعتصام به حبلاللّه هم بايد دستهجمعى باشد؛ «و لا تفرّقوا».(3)
2- چرا در برخى از بخش‌هاى كشورمان طلاق زياد است؟
3- چرا در برخى از بخش‌هاى كشورمان روى آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زياد است؟
4- چرا در روابط همسايگىمان رعايت‌هاى لازم را نمي‌كنيم؟
5- چرا صلهى رحم در بين ما ضعيف است؟
6- چرا در زمينهى فرهنگ رانندگى در خيابان، ما مردمان منضبطى به طور كامل نيستيم؟ اين آسيب است. رفتوآمد در خيابان، يكى از مسائل ماست؛ مسئلهى كوچكى هم نيست، مسئلهى اساسى است.
7- آپارتماننشينى چقدر براى ما ضرورى است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتى دارد كه بايد آنها را رعايت كرد؟ چقدر آن الزامات را رعايت ميكنيم؟
8- الگوى تفريح سالم چيست؟
9- نوع معمارى در جامعهى ما چگونه است؟ ببينيد چقدر اين مسائل متنوع و فراگيرِ همهى بخش‌هاى زندگى، داخل در اين مقولهى سبك زندگى است؛ در اين بخش اصلى و حقيقى و واقعى تمدن، كه رفتارهاى ماست. چقدر نوع معمارى كنونى ما متناسب با نيازهاى ماست؟ چقدر عقلانى و منطقى است؟
10- طراحى لباسمان چطور؟
11- مسئلهى آرايش در بين مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفيد است؟
12- آيا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌هاى روزانه، به همديگر به طور كامل راست ميگوئيم؟
13- در بين ما دروغ چقدر رواج دارد؟
14- چرا پشت سر يكديگر حرف ميزنيم؟
15- بعضىها با داشتن توان كار، از كار مي‌گريزند؛ علت كارگريزى چيست؟
16- در محيط اجتماعى، برخىها پرخاشگرىهاى بىمورد مي‌كنند؛ علت پرخاشگرى و بىصبرى و نابردبارى در ميان بعضى از ماها چيست؟
17- حقوق افراد را چقدر مراعات مي‌كنيم؟ در رسانهها چقدر مراعات مي‌شود؟ در اينترنت چقدر مراعات مي‌شود؟
18- چقدر به قانون احترام مي‌كنيم؟ علت قانونگريزى - كه يك بيمارى خطرناكى است - در برخى از مردم چيست؟
19- وجدان كارى در جامعه چقدر وجود دارد؟
20- انضباط اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟
21- در توليد چقدر وجود دارد؟ توليد كيفى در بخش‌هاى مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟
22- چرا برخى از حرف‌هاى خوب، نظرهاى خوب، ايدههاى خوب، در حد رؤيا و حرف باقى ميماند؟ كه ديديد اشاره كردند.
23- چرا به ما مي‌گويند كه ساعات مفيد كار در دستگاههاى ادارى ما كم است؟ هشت ساعت كار بايد به قدر هشت ساعت فايده داشته باشد؛ چرا به قدر يك ساعت يا نيم ساعت يا دو ساعت؟ مشكل كجاست؟
24- چرا در بين بسيارى از مردم ما مصرفگرائى رواج دارد؟ آيا مصرفگرائى افتخار است؟ مصرفگرائى يعنى اينكه ما هرچه گير مىآوريم، صرف امورى كنيم كه جزو ضروريات زندگى ما نيست.
25- چه كنيم كه ريشهى ربا در جامعه قطع شود؟
26- چه كنيم كه حق همسر - حق زن، حق شوهر - حق فرزندان رعايت شود؟
27- چه كنيم كه طلاق و فروپاشى خانواده، آنچنان كه در غرب رائج است، در بين ما رواج پيدا نكند؟
28- چه كنيم كه زن در جامعهى ما، هم كرامتش حفظ شود و عزت خانوادگىاش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعىاش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعى و خانوادگىاش محفوظ بماند؟
29- چه كنيم كه زن مجبور نباشد بين اين چند تا، يكىاش را انتخاب كند؟ اينها جزو مسائل اساسى ماست.
30- حد زاد و ولد در جامعهى ما چيست؟
31- چرا در بعضى از شهرهاى بزرگ، خانههاى مجردى وجود دارد؟ اين بيمارى غربى چگونه در جامعهى ما نفوذ كرده است؟
32- تجملگرایى چيست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه كار كنيم كه از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اينها بخش‌هاى گوناگونى از مسائل سبك زندگى است، و دهها مسئله از اين قبيل وجود دارد؛ كه بعضى از اين‌هایى كه من گفتم، مهمتر است. اين يك فهرستى است از آن چيزهایى كه متن تمدن را تشكيل مي‌دهد. قضاوت دربارهى يك تمدن، مبتنى بر اينهاست.
ایشان همچنین فرمودند:
«اينها بخش‌هاى گوناگونى از مسائل سبك زندگى است، و دهها مسئله از اين قبيل وجود دارد؛ كه بعضى از اينهائى كه من گفتم، مهمتر است. اين يك فهرستى است از آن چيزهائى كه متن تمدن را تشكيل ميدهد. قضاوت دربارهى يك تمدن، مبتنى بر اينهاست».
«هيچكدام از اين چيزهایى كه من فهرست كردم و گفتم، شما نمي‌توانيد پيدا كنيد كه يا به صورت خاص، يا تحت يك عنوان عام، در اسلام به آن پرداخته نشده باشد. انواع سلوك با افرادى كه انسان با آن‌ها ارتباط دارد، انواع رفتارهاى ما، انواع چيزهایى كه در زندگى اجتماعى براى انسان وجود دارد، اينها در اسلام هست؛ در مورد سفر كردن هست، در مورد رفتوآمد هست، در مورد سوار شدن و پياده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد تعاون هست، در زمينهى رفتار با دوست هست، در زمينهى رفتار با دشمن هست. در همهى چيزها، يا به طور خاص در منابع اسلامى ما موجود است، يا تحت يك عنوان كلى وجود دارد؛ كه اهل استنباط و اهل نظر مي‌توانند آن چيزى را كه مورد نيازشان است، از آن به دست بياورند و پيدا كنند».